Facebook
Chính sách mới
  • Chính sách mới về lao động tháng 12/2015

    Công Quý | Thứ bảy, 02/01/16
    Chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng; Quy định mới về cấp hộ chiếu; Quy định về kiêm nhiệm với Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; ...
  • Chính sách mới về doanh nghiệp tháng 12/2015

    Công Quý | Thứ bảy, 02/01/16
    Quy định về tái cấp vốn của các tổ chức tín dụng; Hướng dẫn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tài khoản Tiền mặt trong Hệ thống tài khoản...
Loading ...