Chính sách mới

Chính sách mới về lao động tháng 12/2015

Thứ bảy,02/01/2016
3915 Lượt xem

Chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng; Quy định mới về cấp hộ chiếu; Quy định về kiêm nhiệm với Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; Chế độ đối với sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ; Chế độ ưu đãi đối với Cảnh sát môi trường; Quy định đối với lái xe trên phương tiện xuất, nhập cảnh; Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ năng hành nghề quốc gia; Độ tuổi cử làm đại diện doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước là những chính sách mới về lao động có hiệu lực trong tháng 12/2015.

Chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng 
 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Theo đó, chế độ, chính sách cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp này như sau:
 
- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định pháp luật đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
- Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định pháp luật về người có công.
 
Người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định pháp luật về lao động.
 
- Nhà nước hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.
 
Nghị định số 93/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 và thay thế Nghị định số 104/2010/NĐ-CP .
 
Quy định mới về cấp hộ chiếu 
 
Từ ngày 01/12/2015, Nghị định số 94/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định về việc cấp hộ chiếu có một số thay đổi.
 
Cụ thể như sau:
 
- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần (trước đây là 6 tháng).
 
- Bổ sung đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao: 
 
  + Tổng kiểm toán, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.
 
  + Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.
 
- Bổ sung cơ quan có thẩm quyền cử những người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:
 
  + Các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập.
 
  + Các hội có công chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cử sang giữ chức vụ chủ chốt theo hình thức luân chuyển.
 
  + Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.
 
Nghị định số 94/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 65/2012/NĐ-CP .
 
Quy định về kiêm nhiệm với Giám đốc doanh nghiệp nhà nước
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Theo đó, việc kiêm nhiệm đối với chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc đối với công ty trách hữu hạn một thành viên nhà nước được quy định như sau:
 
- Người được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc không là cán bộ, công chức, viên chức.
 
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).
 
- Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp khác.
 
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2015.
 
Chế độ đối với sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ
 
Từ ngày 06/12/2015, Nghị định số 103/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân 2014 có hiệu lực. 
 
Theo đó, chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân (CAND) không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành được quy định như sau:
 
- Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.
 
- Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần bao gồm lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu (nếu có).
 
- Thời gian công tác để tính trợ cấp xuất ngũ một lần là thời gian công tác, học tập, làm việc có đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa được hưởng trợ cấp xuất ngũ, thôi việc theo quy định pháp luật.
 
Nghị định số 103/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2007/NĐ-CP .
 
Độ tuổi cử làm đại diện doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước
 
Theo Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, độ tuổi được cử làm đại diện được quy định như sau:
 
- Người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.
 
Quy định này không áp dụng đối với trường hợp do nhu cầu công tác mà người đại diện được CSH cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng CSH.
 
- Sau 01 năm kể từ ngày CSH đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành nếu tiếp tục được xem xét cử làm người đại diện thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về độ tuổi, phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khác của người đại diện.
 
Thời hạn làm đại diện được xác định theo nhiệm kỳ của chức danh quản lý đang giữ của người đại diện.
 
Nghị định số 106/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và bãi bỏ Nghị định số 66/2011/NĐ-CP .
 
Chế độ ưu đãi đối với Cảnh sát môi trường
 
Từ ngày 05/12/2015, Nghị định số 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường có hiệu lực.
 
Theo đó, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường được quy định như sau:
 
- Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường được hưởng chế độ, chính sách và phụ cấp độc hại theo quy định pháp luật.
 
- Cảnh sát môi trường được đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
 
- Kinh phí hoạt động của Cảnh sát môi trường được đảm bảo bởi Ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm; tài trợ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 
Nội dung chi đảm bảo cho hoạt động của Cảnh sát môi trường thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
 
Nghị định số 105/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 72/2010/NĐ-CP .
 
Quy định đối với lái xe trên phương tiện xuất, nhập cảnh
 
Theo Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia thì quy định đối với lái xe, người đi trên phương tiện xuất, nhập cảnh như sau: 
 
- Lái xe điều khiển, người đi trên phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế phù hợp với điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực). 
 
- Đối với lái xe điều khiển phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải có giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển.
 
- Đồng thời, lái xe điều khiển, người đi trên phương tiện khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu theo quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết.
 
Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
 
Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ năng hành nghề quốc gia
 
Theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh xã hội về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, thì hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ cho NLĐ tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ đạt yêu cầu gồm:
 
- Văn bản đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo Mẫu 01 Phụ lục 03 Thông tư này.
 
- Danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ cho người đạt yêu cầu theo Mẫu 02 Phụ lục 03 Thông tư này và đính kèm 01 ảnh màu nền trắng cỡ 03 x 04 cm kiểu chứng minh nhân dân của từng người.
 
- Quyết định của người đứng đầu tổ chức đánh giá công nhận kết quả có kèm theo bản tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra của NLĐ do Ban Giám khảo (BGK) lập với đầy đủ thành viên trong BGK.
 
Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ cho người đạt huy chương tại hội thi tay nghề thế giới, hội thi tay nghề ASEAN và người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại hội thi tay nghề quốc gia của Ban tổ chức thi tay nghề thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục 04 Thông tư này.
 
Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/12/2015.
 
NHẬT MINH
Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
Bình luận facebook
Danh mục tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 3
  • Ngày hôm nay : 456
  • Ngày hôm qua : 2,587
  • Tuần hiện tại : 7,142
  • Tuần trước : 5,486
  • Tháng này : 156,966
  • Tháng trước : 172,577
  • Tổng lượt truy cập : 2,725,936